پیش اندازی یا پرایمینگ بذر غلات

پیش اندازی یا پرایمینگ

با افزایش مشکلات مربوط به شور شدن مزارع غلات در کشت پاییزه در سال های اخیر، نیاز به محصولاتی با مقاومت بیشتر به شوري خاک و آب ضروري می‌باشد. فرآیند جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه، از جمله مراحل مهم رشد گیاهان است که تحت تأثیر شوري آب و خاك قرار می‌گیرد. اختلال در فرآیند جذب آب توسط گیاهان، تجمع املاحی نظیر سدیم در بافت گیاهی و عدم توازن یونها در خاك و گیاه از اثرات تنش شوري است. تنش شوري موجب کاهش شاخص‌هاي جوانه‌زنی و افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز و کاهش پروتئین می‌شود.

جیبرلین‌ها به عنوان محرک سنتز پروتئولیز (de-novo) آلفا آمیلاز در سلول‌های آلورون که آندوسپرم نشاسته‌ای را احاطه کرده‌اند، شناخته شده‌اند. آلفا آمیلاز در خلال جوانه زنی دانه غلات، در تبدیل نشاسته درون دانه به قندهای ساده که انرژی لازم را برای رشد تأمین می‌کند، یک آنزیم مهم محسوب می‌گردد. القاء سنتز آلفا- آمیلاز سلول‌های آلورن به وسیله جیبرلیک اسید صورت می‌گیرد. قدرت تنظیم ژن آلفا– آمیلاز در مواد قندی و تنظیم هورمونی و متابولیت‌های بروز ژن آلفا- آمیلاز در جوانه‌زنی دانه غلات از اهمیت بالایی برخوردار است. کاربرد خارجی سالیسیلیک اسید باعث تحریک جوانه‌زنی بذور می‌شود. سالیسیلیک اسید در گیاهان باعث کاهش تولید گونه‌هاي اکسیژن واکنشگر (ROS) می‌گردد که به دنبال آن مقاومت در گیاه ایجاد می‌کند.

مراحل پرایمینگ

  • مرحله اول ترکیب محرک رشد پاورویت 5 لیتر در هکتار+ محرک رشد سالیکس 2/5 لیتر در هکتار+ قارچکش تبوکونازول 3 لیتر در هکتار (200 لیتر آب)
  • مرحله دوم دپو کردن بذر
  • مرحله سوم محلول پاشی بر روی بذرها
  • مرحله چهارم پهن کردن بذور جهت خشک شدن
  • مرحله پنجم کاشت

نکته مهم زمان پرایمینگ در بعدظهر و کشت روز بعد و آبیاری بعد از کاشت

مزایاي پرایمینگ بذور

  • بالا بردن مقاومت گیاه در مناطق تحت تنش شوري و خشکی
  • افزایش عملکرد بذرهایی با قوه نامیه پایین
  • شکست خواب بذر
  • افزایش محصول
برچسب:

1 افکار

نظرات بسته شده اند