میله های پیشرفت

همه رنگ ها، پس زمینه، سبک

توسعه 90%
طراح 80%
بازاریابی 70%
توسعه 90%
طراح 80%
بازاریابی 70%

عنوان نوار پیشرفت

توسعه 90%
طراح 80%
بازاریابی 70%
توسعه 90%
طراح 80%
بازاریابی 70%
توسعه 90%
طراح 80%
بازاریابی 70%