جدول قیمت گذاری

جدول قیمت گذاری شیک

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند

شروع کننده

هر ساله یا 12 ماهه به مبلغ پرداخت می شود
15000 تومان ماهانه
 • 20 صفحه، گالری، و وبلاگ ها
 • 500 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • کاملا مجتمع تجارت الکترونیک
 • کمک های مالی
 • وب سایت موبایل و فروشگاه
 • دامنه سفارشی رایگان
 • پشتیبانی 24/7 مشتری

حرفه ای

هر ساله یا 29 ماه به ماه پرداخت می شود..
25000 تومان ماهانه
 • 20 صفحه، گالری، و وبلاگ ها
 • 500 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • کاملا مجتمع تجارت الکترونیک
 • کمک های مالی
 • وب سایت موبایل و فروشگاه
 • دامنه سفارشی  رایگان
 • پشتیبانی 24/7 مشتری

شروع کننده

هر ساله یا 12 ماهه به مبلغ پرداخت می شود
14000 تومان ماهانه
 • 20 صفحه، گالری، و وبلاگ ها
 • 500 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • کاملا مجتمع تجارت الکترونیک
 • کمک های مالی
 • وب سایت موبایل و فروشگاه
 • دامنه سفارشی  رایگان
 • پشتیبانی 24/7 مشتری

حرفه ای

هر ساله یا 29 ماه به ماه پرداخت می شود.
23000 تومان ماهانه
 • 20 صفحه، گالری، و وبلاگ ها
 • 500 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • کاملا مجتمع تجارت الکترونیک
 • کمک های مالی
 • وب سایت موبایل و فروشگاه
 • دامنه سفارشی رایگان
 • پشتیبانی 24/7 مشتری

شروع کننده

هر ساله یا 12 ماهه به مبلغ پرداخت می شود
12000 تومان ماهانه
 • 20 صفحه، گالری، و وبلاگ ها
 • 500 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • کاملا مجتمع تجارت الکترونیک
 • کمک های مالی
 • وب سایت موبایل و فروشگاه
 • دامنه سفارشی رایگان
 • پشتیبانی 24/7 مشتری

حرفه ای

هر ساله یا 29 ماه به ماه پرداخت می شود.
24000 تومان ماهانه
 • 20 صفحه، گالری، و وبلاگ ها
 • 500 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • کاملا مجتمع تجارت الکترونیک
 • کمک های مالی
 • وب سایت موبایل و فروشگاه
 • دامنه سفارشی رایگان
 • پشتیبانی 24/7 مشتری

سبک های اضافی

شروع کننده

هر ساله یا 12 ماهه به مبلغ پرداخت می شود
29000 تومان ماهانه
 • 20 صفحه، گالری، و وبلاگ ها
 • 500 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • کاملا مجتمع تجارت الکترونیک
 • کمک های مالی
 • وب سایت موبایل و فروشگاه
 • دامنه سفارشی رایگان
 • پشتیبانی 24/7 مشتری

حرفه ای

هر ساله یا 29 ماه به ماه پرداخت می شود.
11000 تومان ماهانه
 • 20 صفحه، گالری، و وبلاگ ها
 • 500 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • کاملا مجتمع تجارت الکترونیک
 • کمک های مالی
 • وب سایت موبایل و فروشگاه
 • دامنه سفارشی رایگان
 • پشتیبانی 24/7 مشتری

شروع کننده

هر ساله یا 12 ماهه به مبلغ پرداخت می شود
12000 تومان ماهانه
 • 20 صفحه، گالری، و وبلاگ ها
 • 500 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • کاملا مجتمع تجارت الکترونیک
 • کمک های مالی
 • وب سایت موبایل و فروشگاه
 • دامنه سفارشی رایگان
 • پشتیبانی 24/7 مشتری

حرفه ای

هر ساله یا 29 ماه به ماه پرداخت می شود.
27000 تومان ماهانه
 • 20 صفحه، گالری، و وبلاگ ها
 • 500 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • کاملا مجتمع تجارت الکترونیک
 • کمک های مالی
 • وب سایت موبایل و فروشگاه
 • دامنه سفارشی رایگان
 • پشتیبانی 24/7 مشتری

شروع کننده

21000 تومان ماهانه
 • 20 صفحه، گالری، و وبلاگ ها
 • 500 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • کاملا مجتمع تجارت الکترونیک
 • کمک های مالی
 • وب سایت موبایل و فروشگاه
 • دامنه سفارشی رایگان
 • پشتیبانی 24/7 مشتری

حرفه ای

هر ساله یا 29 ماه به ماه پرداخت می شود.
25000 تومان ماهانه
 • 20 صفحه، گالری، و وبلاگ ها
 • 500 گیگابایت حافظه
 • 2 مشارکت کننده
 • کاملا مجتمع تجارت الکترونیک
 • کمک های مالی
 • وب سایت موبایل و فروشگاه
 • دامنه رایگان سفارشی
 • پشتیبانی 24/7 مشتری