دکمه

انواع و شکل ها

هاوورانیمیشن ها

جایگزین متن توسط آیکون

راهنمایی

پس زمینه را پر کنید

صاف کردن افقی

صاف کردن عمودی

پیچش زدن

و بسیاری دیگر انیمیشن.

اندازه