پوسیدگی ریشه Pythium در گندم

نام انگلیسی

Wheat (Triticum aestivum)-Pythium Root Rot

عامل بیماری

Pythium spp. (syn. Globisporangium spp.)

پوسیدگی ریشه گندم توسط گونه‌های زیادی از قارچ جنس Pythium به وجود می‌آید. Pythium باعث توقف رشد، کاهش زیست توده (بیوماس) و کاهش عملکرد دانه در تمام خاک‌های زراعی می‌شود. Pythium  قارچ ‌هایی هستند که سال‌ها در خاک و بقایای ریشه‌های گندم و سایر گونه‌های گیاهی دیگر زندگی می‌کنند. پوسیدگی ریشه گندم بیماری بسیار مهمی در تمام مناطق تولید کننده گندم می‌باشد.

علائم پوسیدگی ریشه

در آلودگی‌های خفیف Pythium  کاهش تعداد پنجه در بوته مشاهده می‌شود. با پیشرفت بیماری کاهش رشد بوته‌های جوان در مزرعه قابل رویت است. Pythium  طول ریشه را کوتاه و باعث از بین رفتن مریستم انتهایی و ریشه‌های جانبی گندم می‌شود. گسترش ریشه‌ها در خاک را متوقف می‌کند و با از بین بردن تارهای کشنده مانع جذب آب و مواد غذایی لازم می‌شود. علائم در برگ‌های جوان به صورت رنگ پریده‌گی تا زرد، کلروز، پیچیده و کوچک شدن برگ قابل رویت است.

توسعه

Pythium در همه خاک‌های زراعی فراگیر است و دامنه میزبانی گسترده‌ای دارد و به سایر محصولات تناوبی و علف‌های هرز حمله می‌کند. شدیدترین آسیب ناشی از Pythium معمولاً در خاک‌های خنک و مرطوب و به ویژه در خاک‌های فقیر مشاهده می‌شود. وجود بقایای گیاهی به ویژه کاه بر روی سطح خاک باعث پوسیدگی ریشه Pythium در غلات می‌شود.

کنترل

  • زهکشی مناسب مزارع
  • حذف علفهای هرز و بقایای آلوده محصول دوره قبل
  • تاریخ کاشت مناسب (دما حدود 10 درجه سانتیگراد)
  • استفاده از بذر با کیفیت و تیمار شده با قارچکش متالاکسیل
  • استفاده از فسفر
  • استفاده از قارچکش کاربوکسین تیرام
برچسب: